Felhasználási feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Juhász Anita Diána (a továbbiakban: "Szolgáltató") mint szolgáltató által üzemeltetett www.cruelty-free-beauty.hu weboldal (a továbbiakban: "Honlap") ügyfél (a továbbiakban: "Ügyfél") (Juhász Anita Diána és az Ügyfél a továbbiakban: "Fél" vagy "Felek") általi használatára vonatkoznak. Az ÁSZF tartalmazza a Juhász Anita Diána (székhely: 1171 Budapest, Szigetcsép u. 75., adószám: 57345280-1-42) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Tevékenység:

A weboldal egy blog, amely a vegán életmódot állítja a középpontjába nagy hangsúlyt fektetve a növényi étrendre, az etikus életmódra és sok más, mindenki számára hasznos kérdésre. A www.cruelty-free-beauty.hu oldalon elérhető a webshop funkció, ahol különböző ingyenes és fizetős e-könyveket, oktató anyagokat és szolgáltatásokat vehet igénybe az Ügyfél. Ezek mellett a weboldalon fizetős hirdetések, affiliate együttműködési programok és más fizetett együttműködések is találhatók.

2. Szolgáltató adatai:

A www.cruelty-free-beauty.hu oldal adatai: 

 • Név: Juhász Anita Diána
 • Székhely: 1171 Budapest, Szigetcsép u. 75.
 • Adószám: 57345280-1-42
 • Képviselő: Juhász Anita Diána
 • E-mail cím: info@cruelty-free-beauty.hu
 • Telefon szám: +36 70 371 4321
 • A szerződés nyelve: magyar  
 • Adatvédelmi nyilvántartási száma: DPO-NAIH\0011193\3
 • Engedély száma: DBE\0011077

A www.cruelty-free-beauty.hu részére tárhelyet biztosító adatai: 

 • Név: Webnode AG
 • Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland
 • Cégjegyzékszám: CH - 170.3.036.124-0
 • Elérhetőség: support@webnode.com

3. A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Szolgáltatóhoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein.;
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Szolgáltatóhoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A Szolgáltató ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást, e-könyvek e-mailes kiküldését és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.

4. A rendelés, szerződéskötés menete

A rendelés a kosárbahelyezés után a fizetés opcióval lehetséges. Lehetőség van a rendelés elküldése előtt ellenőrizni és kijavítani az adatokat, hogy a megrendelt szolgáltatás mindenképpen célba érjen. Továbbá a rendelés során figyelmeztető üzenet jelenik meg arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után, ez természetesen az ingyenesen letölthető termékekre nem vonatkozik.

A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. 

5. A teljesítés menete

A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén nem köteles a szerződést teljesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél által kifizetett teljes összeget haladéktalanul visszatéríti. A webshopban megrendelt ingyenes és fizetős oktató anyagok és e-könyvek automatizált hírlevélküldő rendszerek segítségével kerülnek teljesítésre.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit (i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától, (ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

[1] A Ptk. értelmezésében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

6. Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát az info@cruelty-free-beauty.hu e-mail címre írt lemondással gyakorolhatja. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató a Honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási- és felmondási jog gyakorlását. Ebben az esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

6. Visszatérítés

Ha a fogyasztó a fenti szabályoknak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.

7. Visszatérítési kivételek

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási- és felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • e-könyv, hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, tanfolyamok és oktató anyagok esetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási- és felmondási jogát.

 8. Panaszkezelés

A Szolgáltató a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval, annak fent megadott elérhetőségein keresztül.

Szóbeli (telefonos) panasz:

A szóbeli panaszt lehetőség szerit mielőbb meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles e-mailtben tájékoztatni a panaszost. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. A vállalkozás a panaszról küldött e-mailt öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Írásbeli panasz:

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

9. Vitarendezés

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel: [LINK]

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A székhely szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe, illetve az illetékes békéltető testületek listája az alábbi linken érhető el: [LINK]

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető.

10. Egyéb szabályok

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

 • a Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
 • a Szolgáltatás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
 • a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
 • a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered.

Az Ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás helytelen használatáért minden felelősség az Ügyfelet terheli. A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult. A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

11. Az ÁSZF-re irányadó jog

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. E két dokumentum megtalálható itt (visszamenőlegesen is) a köüvetkező linkeken: [ÁSZF]; [Adatkezelési Tájékoztató]

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Dátum: 2021. július 21.